De annuleringsregeling is afkomstig uit de algemene voorwaarden.

1. Annulering trainingen en workshops met open inschrijvingen door de deelnemer

Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door Brenda Sarbach Bedrijfstrainingen bevestigde e-mail. Het adres is: [email protected]

 1. Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten.
 2. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
 3. Annuleren omdat de training van keuze vol was bij de inschrijving, geeft recht op het volgen van de volgende versie van dezelfde training. Indien er geen wens tot gebruikmaking van dit recht is, volgt binnen twee weken restitutie van het volledige bedrag dat al betaald is. Voorwaarde is dat de klant annuleert binnen twee weken nadat is medegedeeld is dat in de huidige training geen plaats is. Bij niet annuleren binnen twee weken staat de klant automatisch ingeschreven voor de eerstvolgende training en is verder de normale annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.
 4. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.
 5. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.

2. Annulering en uitstel trainingen en workshops met open inschrijvingen door Brenda Sarbach Bedrijfstrainingen

 1. Annuleren door Brenda Sarbach Bedrijfstrainingen in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
 2. Uitstel door Brenda Sarbach Bedrijfstrainingen in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training
 3. Brenda Sarbach Bedrijfstrainingen behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

3. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

 1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.

4. Annulering en uitstel incompany trainingen, workshops en opdrachten

 1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
 • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %
 • Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %
 • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

2. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Brenda Sarbach Bedrijfstrainingen berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.

3. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.